Katona akarok lenni Tartalékos akarok lenni Hírek Ügyintézés Szervezet Hirdetmények Közérdekű adatok Érdekvédelem
A SZOCIÁLIS SEGÉLYEZÉS ÉS AZ ÜDÜLTETÉSI TÁMOGATÁS RENDJE ÉS KÖVETELMÉNYEI
2018.11.16. 10:56

MAGYAR HONVÉDSÉG GONDOSKODÁSI KÖRÉBE TARTOZÓK SZOCIÁLIS SEGÉLYEZÉSE.

1.      A segélyezhetők köre és a segélyezés feltételei.

Szociális segélyben részesíthető:

a)      a honvédségtől nyugállományba, nyugdíjba helyezettek, szolgálati járandóságban részesülők, elhalálozásuk után az MH szociális gondoskodási körébe tartozó hozzátartozói, az élettársa,

b)      akinek:

-          az állomány esetében, szolgálati viszonya a szolgálati kötelmek teljesítésével összefüggő;

-        a köztisztviselő, közalkalmazott, honvédségi alkalmazott, MT hatálya alá tartozó munkavállalók esetében, jogviszonya, munkaviszonya munkakörével összefüggő,

baleset, illetve betegség miatt szűnt meg, elhalálozásuk után az MH szociális gondoskodási körébe tartozó hozzátartozói, az élettársa,

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (Ft)

Segély összege (Ft)

90.000

50.000

Egyedülállók, valamint az önálló háztartásban élő árvák esetében, ha szociális helyzetük indokolja a segély összege 5.000 Ft-tal megemelhető.

Ha az egy főre eső jövedelem az 50.000- Ft-ot nem haladja meg, és a kérelmező szociális helyzete indokolja 70.000- Ft szociális segély adható.

2.      A segélyezési eljárás:

   Szociális segélyt kérni az 1. a) – b) pontjába tartozók esetében a számukra rendszeresített „Segélykérő lap” kitöltésével lehet, mely letölthető a http://hka.hu/dokumentumok/letoltheto-dokumentumok/ címről.

„Segélykérő lap”-ot az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (KIKNYP) területileg illetékes Katonai Igazgatási Központjainak (KIK), Toborzó, Érdekvédelmi Központjainak (TÉK), illetve Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodáinak (KIÉI) kell megküldeni, melyet a végrehajtott környezettanulmány alapján véleményeznek, majd a közalapítványhoz továbbítják.

 -       a nyugdíjas klubok, érdekképviseleti szervezetek (HOSZ, HODOSZ, HOKOSZ, BEOSZ) a Magyar Honvédség szociális gondoskodási körébe tartozó tagjai szociális segélykérelmét az MH KIKNYP területileg illetékes katonai igazgatási szervein keresztül nyújthatják be. A vezetőségnek a kérelemhez csatolnia kell az érintett szociális helyzetére vonatkozó részletes indoklását, melyet a javaslattevő szervezet vezetője aláírásával lát el;

 -       a kormánytisztviselői, közalkalmazotti, honvédségi alkalmazotti, vagy munkaviszonyból nyugdíjba kerültek esetében segélyt kérni a számukra rendszeresített segélykérő lap kitöltésével lehet (Esetükben igazolni kell a Magyar Honvédségtől történő nyugdíjazást és legalább 10 év honvédségi munkaviszonyt!).

Ha a kérelmező érdekképviseleti, társadalmi szervezet tagja, a „Segélykérő lapot” az adott szervezeten, míg a szervezeten kívüliek – amennyiben adatkezelési szerződéssel rendelkeznek – az MH KIKNYP területileg illetékes katonai igazgatási szervein keresztül, ennek hiányában – a szükséges igazolások csatolásával – közvetlenül a közalapítvány postai címére küldhetik meg.

A segélykérelemhez másolatban csatolni kell:

 -      közös háztartásban élő, az MH szociális gondoskodási körébe tartozó hozzátartozók nettó jövedelemigazolását,

-       nagyobb összegű tartozás törlesztéséről szóló bankkivonatot,

-       tartós betegség esetén az arról szóló orvosi igazolást és az utolsó havi gyógyszerköltség számláinak, vagy az orvos, vagy a gyógyszertár által kiállított beárazott gyógyszerigazolás másolatát;

 -      lakás vagy ingatlan rezsi költségéről szóló utolsó havi banki kivonat, igazolások, vagy csekkek másolatait.

A kérelmet a kuratóriumi ülést megelőző hónap 10-ig kell a Közalapítvány részére megküldeni. A később beérkező kérelmek megtárgyalása a Kuratórium következő ülésén történik meg.

 

A KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE.

1. Nem tekinthető szociálisan rászorulónak az, akinek:

a)      az egy főre eső jövedelme alacsony ugyan, de jelentős vagyona (nagy értékű ingatlan, nyaraló, szántó, kert, üdülő, stb.), vagy egyéb nagy értékű vagyontárgy, műtárgy, bankbetét, vagy egyéb jövedelme (életjáradék, kötvény, részvény, stb.) van.

b)      akinek élethelyzete romlását saját maga által vállalt körülmények (pl.: hitel vagy kezesség, gyermekek, unokák taníttatási költségeinek átvállalása, más rokon lízing díjának átvállalása, stb.) okozzák.

2. A segélyezés során az egy főre eső jövedelem megállapításakor a közös háztartásban élők közül csak a Magyar Honvédség személyi állományába és a gondoskodási körébe tartozó hozzátartozója vehető figyelembe:

-       a házastárs, az élettárs,

-       az özvegy,

-       a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

-       korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

3. A kérelmet benyújtóknak – a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokra figyelemmel – írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy a kérelemben, illetve a csatolt iratokban szereplő adataikat a Közalapítvány kezelje, nyilvántartsa.

4. A Közalapítványhoz beérkezett kérelmeket a titkárság nyilvántartásba veszi. Ha a kérelem pontatlanul, adathiányosan, indoklást nélkülözően van kitöltve, a titkárság a kérelmezőtől (javaslattevőtől) adatpótlást kérhet, illetve a támogatás feltételeivel kapcsolatban tájékoztatást kérhet olyan szervektől, amelyek a kérelemmel kapcsolatban információt szolgáltathatnak. Ha a kérelmező (javaslattevő) az adatpótlást kérő felhívásra 30 napon belül nem válaszol, a titkárság a kérelem elutasítását javasolja a Kuratóriumnak.

5. A kérelem és az azzal kapcsolatos ismeretek alapján a titkárság javaslatot tesz a Kuratóriumnak az érdemi elbírálásra.

6. A kuratórium az összes körülmény (életkörülmény, szociális- és anyagi helyzet, stb.) figyelembevételével, minden kérelmet külön megvizsgál és dönt annak elfogadásáról, vagy elutasításáról. A váratlan vagy rendkívül nehéz élet és anyagi körülmények közé kerültek esetében (betegség, súlyos tragédia, stb.) részére indoklás alapján – méltányosságból – magasabb összegű segélyt is megállapíthat.

7. A kérelmet a kuratórium keret hiányában is elutasíthatja. Egy éven belül azonos jogcímen csak egy alkalommal nyújtható támogatás, amelytől indokolt esetben a Kuratórium eltérhet!

Kuratórium döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs!

8. Azon kérelmezőt, akinek az egy főre eső nettó jövedelme a meghatározott szintet meghaladja, de szociális helyzete, életkörülményei indokolják, a kuratórium szociális segélyben részesítheti.

9. A közalapítvány kuratóriuma által megítélt segély összegét a titkárság a kérelmező által megadott bankszámlára, vagy annak hiányában a megadott lakcímre postai utalványon küldi meg.

10. Amennyiben a kérelmet a közalapítvány nem támogatja, a kérelmező arról értesítést kap.

11. A kuratóriumi ülés után a küldő szervezet, az általa küldött kérelmek elbírálásáról és a keret felhasználási statisztikáról írásban tájékoztatást kap.

12. A Kuratórium üléseinek rendje (március, május, július, október, december).

toborzóirodák
Hogy segítsük a tájékozódást, kérjük az alábbi listából válassza ki azt a megyét, ahol Ön kapcsolatba szeretne lépni munkatársainkkal!
Kérjük válasszon!
naptár
hasznos linkek


honvédelem.hu hírei
kiemelt témák
Alapfogalmak
Kiképzés
Szolgálat
Katonai szolgálat igazolása
szabályzatok, dokumentumok, nyomtatványokddd
tartalom2