Katona akarok lenni Tartalékos akarok lenni Hírek Ügyintézés Szervezet Hirdetmények Közérdekű adatok Érdekvédelem
Regisztráció, jelentkezés
2013.09.30. 18:48
A tartalékos rendszer nyitott, tehát bárki jelentkezhet, aki elkötelezett a Honvédség iránt, aki képes és kész tenni a honvédelem ügyéért. A honvédség korábban nem kötött szerződést azon állampolgárokkal, akik jogszabály alapján meghagyásban érintett munkakört töltenek be.

meghagyás: munkakörhöz kapcsolódóan és névre szólóan végrehajtott eljárás, amely során a kijelölt munkaköröket betöltő – a törvényben meghatározott, rájuk vonatkozó behívhatósági korhatárt be nem töltött – hadkötelesek a meghagyási névjegyzékbe kerülnek, akiket ez alapján a katonai igazgatási szerv behívásra ideiglenesen nem tervezhető kategóriába sorol. A meghagyás célja, hogy a honvédelem irányításához, vezetéséhez, a törvényhozás, az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, valamint a gazdaság működőképességének biztosításához, a honvédelmi, a rendvédelmi feladatok megvalósulásához, a hadiipari termeléshez, a legfontosabb lakosság ellátási feladatokhoz nélkülözhetetlen munkakört, beosztást betöltő hadkötelesek ne kerüljenek behívásra katonai szolgálatra a munkakör betöltésének időtartama alatt.

A meghagyásra kijelölt munkakört betöltő foglalkoztatottal a munkakör betöltésének időtartama alatt a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 71.§ (5)-(6) bekezdései alapján a honvédelmi szervezet nem létesíthet, illetve nem tarthat fenn önkéntes tartalékos szolgálati jogviszonyt. Ettől eltérően a meghagyásba kijelölt munkakört betöltő személy kérelmére, munkáltatójának javaslata alapján a honvédelemért felelős miniszter kivételesen, honvédelmi érdekből hozzájárulhat az önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítéséhez.

(5) Az 1. melléklet szerinti I. kategóriába sorolt személyekkel, valamint a II. kategóriába sorolt szervek, szervezetek által meghagyásra

(6) Az (5) bekezdéstől  A kérelmet a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervéhez kell benyújtani, amely azt véleményével együtt szolgálati úton terjeszti fel a honvédelemért felelős miniszterhez. E személy, amíg a meghagyásba kijelölt munkakört betölti, a különleges jogrend kihirdetését követően katonai szolgálatra nem hívható be. Ha a különleges jogrend kihirdetésekor e személy tényleges szolgálatot teljesít, a tényleges szolgálatból azonnal el kell bocsátani.


Lehetek-e önkéntes tartalékos katona, ha a munkaköröm meghagyásra van kijelölve?

Igen, a fent leírt jogszabály alapján jelentkezhet önkéntes tartalékos katonai szolgálatra az érdeklődő, aki meghagyásra kijelölt munkakör betöltője.

Hogyan jelentkezhetek, ha munkaköröm meghagyásra lett kijelölve?

Az önkéntes tartalékos jogviszony létesítéséhez szükséges a jelentkező által a honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervéhez (MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság) benyújtott, önkéntes tartalékos katonai szolgálat iránti, honvédelmi miniszternek címzett kérelme, valamint munkáltatója támogató javaslata. Az önkéntes tartalékos szerződés megkötése a kérelem pozitív elbírálását követően - a szerződéskötés egyéb feltételeinek (alkalmassági vizsgálatokon való megfelelés, erkölcsi bizonyítvány megléte) teljesülése esetén - valósulhat meg.
A meghagyásra kijelölt beosztást betöltő önkéntes tartalékos békeidőszakban katonai szolgálatra behívható, azonban különleges jogrend kihirdetése esetén - amíg a meghagyásba kijelölt munkakört betölti - nem hívható be. Ha a különleges jogrend kihirdetésekor e személy tényleges szolgálatot teljesít, a tényleges szolgálatból azonnal el kell bocsátani.

Hol jelentkezhetek önkéntes tartalékos katonának?

A megyei hadkiegészítő és toborzó irodákban (ismertebb néven: toborzó irodákban).


A toborzó irodáknál a szakemberek részletes tájékoztatást adnak az önkéntes tartalékos szolgálatról, a követelményekről és a felvételi folyamatról, valamint az érdeklődő megkapja a jelentkezéshez szükséges okmányok és igazolások jegyzékét. 


Az ÖVT beosztások feltöltése is a Magyar Honvédség toborzó rendszerén keresztül történik. A fluktuáció érdekében a területi hadkiegészítő és toborzó szerveknél jelentkező személyek adatai a jelentkező írásbeli tájékoztatása mellett megküldésre kerülnek a HM Ei Zrt. részére. Az ÖVT szerződése határozatlan időre kerül megkötésre 3 hónap próbaidővel.

Milyen feltételeknek kell megfelelnem, ha önkéntes műveleti tartalékos szolgálatra jelentkezem?
 • önkéntesen jelentkezem,
 • magyar állampolgár vagyok,
 • betöltöttem a 18. életévemet, de még nem értem el az öregségi nyugdíjkorhatárt (65. életév betöltése)
 • büntetlen előéletű és cselekvőképes vagyok,
 • állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezem,
 • a beosztáshoz meghatározott iskolai végzettséggel (szakképesítéssel) rendelkezem,
 • egészségileg, pszichológiailag és fizikailag alkalmas vagyok.

 

Ki jelentkezhet önkéntes védelmi tartalékosnak?

Jelentkezhet minden nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű és cselekvőképes magyar állampolgár a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár beöltéséig.

A szerződés megkötésének további feltételei: 
 • az egészségi, fizikai alkalmasság megállapításához be kell szereznem az alábbi igazolásokat:
  - háziorvosi igazolás;
  - tüdőszűrő vizsgálat eredménye (1 évnél nem régebbi!)
  - nők esetében cytológiai vizsgálat eredménye (három hónapnál nem régebbi!)
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • nemzetbiztonsági vizsgálat „kockázatmentes” megállapítása.

  Figyelem! A nemzetbiztonsági vizsgálat kivételével a leletek, igazolások beszerzése a jelentkező feladata, és az azokkal kapcsolatos összes költség (utazás, stb.) is őt terheli!


A szerződéskötés megkötésének feltételei ÖVT esetében:

 egészségi alkalmasság, amely a fegyveres biztonsági őr (FBŐ) munkakörre vonatkozó alkalmasságból (a vizsgálat költsége a jelentkezőt terheli) és az ÖT szolgálatra való egészségi alkalmasságból áll;

 • FBŐ tanfolyam sikeres elvégzése (a tanfolyam költsége a jelentkezőt terheli);
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap (beszerzése a jelentkező feladata és költsége);
 • HM Ei Zrt-vel megkötött FBŐ munkaszerződés, ill. a HM Ei. Zrt. által kiadott, az érintett foglalkoztatására irányuló szándéknyilatkozat megléte (amennyiben a HM Ei Zrt. nem köt a jelentkezővel munkaszerződést más, műveleti tartalékos beosztás felajánlása érdekében javasolt a területi katonai igazgatási szerv ismételt megkeresése). 

A szerződést a személyre vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjával a törvény erejénél fogva az állományilletékes parancsnok megszünteti és erről írásban tájékoztatja a HM Ei Zrt-t.

Az önkéntes műveleti tartalékos állományú jogviszony létesítéséhez szükséges okmányok és dokumentumok (nem szükséges minden jelentkezőnek mindegyikkel rendelkezni)

 • személyazonosító igazolvány;
 • lakcímkártya;
 • adóazonosító jel;
 • TAJ;
 • jogosítvány;
 • jövedelem-átutalási megbízás (irodán töltik ki);
 • bankszámlakivonat;
 • csapatorvosi vizsgálat eredménye (eredetben) (irodán töltik ki),
 • alkalmasság-vizsgálat eredménye (eredetben);
 • adattovábbítás iránti kérőlap alapján kiadott igazolás (hatósági erkölcsi bizonyítvány) (eredetben);
 • nyugdíjas törzsszám (igazolás a NYUFIG által folyósított ellátás törzsszámáról), fénymásolat;
 • a NYUFIG igazolása a folyósított nyugdíj összegéről; fénymásolat;
 • iskolai végzettséget valamint szakképzettséget igazoló okmányok, fénymásolat;
 • idegennyelv-tudást igazoló okmányok, bizonyítványok; fénymásolat;
 • munkáltatói igazolás (fennálló munka-jogviszony esetén), fénymásolat;
 • fegyveres (rendvédelmi) szerveknél töltött szolgálati jogviszony esetén a legmagasabb elért viselt rendfokozatot igazoló jognyilatkozat (pl.: szolgálati viszony megszüntetésére vonatkozó parancs vagy határozat), fénymásolat;
 • adatlap a bírósági végzéssel megállapított tartási kötelezettségről, eredetben
 • esetleges levonásokról szóló jogerős bírósági határozat, fénymásolat
 • nyilatkozat más (nem HM–MH) munkáltatótól (foglalkoztatótól) származó önkéntes pénztári tagdíj-hozzájárulás bejelentéséhez a tárgyévben
 • nyilatkozat családi kedvezmény érvényesítéséről
 • felhatalmazás adatkezelésre (irodán töltik ki).
Ki mentesülhet az alkalmasság-vizsgálat alól?

Az a személy mentesülhet az alkalmasság-vizsgálat alól, 
 • akinek az önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítésére a hivatásos vagy a szerződéses szolgálati viszonya megszűnésével egyidejűleg kerül sor,
 • aki 1 éven belüli az Alkalmasság-vizsgáló Intézetben kiállított „alkalmas” minősítéssel rendelkezik,
 • aki 1 éven belüli csapatorvosi szűrővizsgálati eredménnyel és sikeres fizikai állapotfelméréssel rendelkezik.
A szűrővizsgálatról szóló igazolást a csapatorvos, a fizikai állapotfelmérésről szólót pedig – jegyzőkönyv alapján – a katonai szervezet parancsnoka jogosult kiadni. 

Kik azok a szolgálati járandóságban részesülő önkéntes műveleti tartalékosok?

A Magyar Honvédség önkéntes műveleti tartalékosai két csoportra oszthatók: munkavállalóként/tanulmányokat folytatóként szerződött és szolgálati járandóságban részesülők. Ez utóbbi kategóriába azok a katonai előképzettséggel rendelkező személyek tartoznak, akik a Magyar Honvédségtől, vagy más rendvédelmi szervtől korábban kiváltak, de még nem érték el az öregségi nyugdíjkorhatárt, ezért személyi jövedelemadót fizetnek. Az érintett önkéntes műveleti tartalékosok – szerződéskötés esetén – a szerződés hatálybalépését követő hónap első napjától a szerződés megszűnése hónapjának utolsó napjáig – egyéb, jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén – jogosult a szolgálati járandóságra eső SZJA mérték szerinti fizetési kötelezettség alóli mentesítésre.

A szerződéskötés menete

Jelentkezés
 • a regisztrációs űrlap kinyomtatásával, kitöltésével és annak postai úton történő megküldésével
 • személyes megjelenés alkalmával

Szerződéskötés 

Időpontjáról és helyéről a jelentkezőt e-mailben vagy telefonon értesítik.

Az értesítés mindenképpen tartalmazza a szerződéskötéshez szükséges okmányok megnevezését.

Fontos kitétel, hogy a Magyar Honvédséget nem terheli szerződéskötési kötelezettség még akkor sem, ha a jelentkező minden feltételnek megfelel.
              
A jelentkezés elsősorban a jelentkező állandó lakóhelye vagy – külön kérésre – a tartózkodási helye szerint illetékes hadkiegészítő és toborzó szervnél történik.

Tájékoztatás

A jelentkezéskor a jelentkezőt tájékoztatják arról, hogy: 
 • a szerződés a rendelkezésre állási idő alatt mindkét fél (szerződő, Magyar Honvédség) részéről indoklás nélkül felbontható; a tényleges  szolgálat teljesítése időtartama alatt azonban a szerződés felbontására az önkéntes tartalékosnak nincs lehetősége, 
 • a tényleges szolgálat időpontja a Behívóparancson/Bevonulási parancson szereplő bevonulási időponttól kezdődik (nem a beérkezésének időpontjában), és a tényleges szolgálatból történő elbocsátással zárul,
 • a jelölt előmenetele – amennyiben a magasabb rendfokozathoz jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik – kizárólag más beosztásba helyezés vagy a betöltött beosztás magasabb beosztásba történő módosítása esetén (szerződésmódosítással vagy új szerződéskötés révén) lehetséges.
 
Szerződéskötés az ideiglenes állományjegyzékbe

A jelentkezést követően – amennyiben az alkalmasság-vizsgálaton megfelelt és rendelkezik hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal – a jelentkezővel szerződés köthető az ideiglenes állományjegyzékbe.

Az MH KIKNYP hadi állománytáblájához csatolt ideiglenes állományjegyzékbe történő felvételre azért van szükség, hogy a katonai szervezeteknél rendszeresítésre került önkéntes műveleti tartalékos beosztások feltöltésének pontos megtervezése, a beosztások betöltéséhez szükséges vizsgálatok elvégzésének ideje alatt az önkéntes tartalékos már rendelkezésre álljon, és tényleges szolgálatra behívható legyen.

A szerződéskötés - az esetleg korábban viselt rendfokozat figyelembevételével - 8 hónap időtartamra határozott idejű szerződésként 6 hónap próbaidő kikötésével történik.
Ennek megkötésével egyidejűleg válik a szerződő a Magyar Honvédség tartalékos katonájává, mely időponttól a tartalékos az MH rendelkezésére áll, behívható tényleges katonai szolgálatra.

(Amennyiben a korábban viselt rendfokozatnak megfelelő beosztás nem biztosítható, a jelölt - saját kérésre - eltérő rendfokozattal rendszeresített beosztásra is köthet szerződést.)

A szerződés véglegesítése vagy felbontása

Az ideiglenes állományjegyzékre történő szerződés a próbaidő leteltéig felülvizsgálatra kerül, és a végleges beosztáshoz (mely az egyes katonai szervezetek hadi állománytábláiban van rendszeresítve) szükséges feltételek teljesülése esetén véglegesítésre, vagy nem teljesülése esetén felbontásra kerül.
kapcsolódó tartalmak
toborzóirodák
Hogy segítsük a tájékozódást, kérjük az alábbi listából válassza ki azt a megyét, ahol Ön kapcsolatba szeretne lépni munkatársainkkal!
Kérjük válasszon!
naptár
hasznos linkek


honvédelem.hu hírei
kiemelt témák
Alapfogalmak
Kiképzés
Szolgálat
Katonai szolgálat igazolása
szabályzatok, dokumentumok, nyomtatványokddd
tartalom2